Algemene leveringsvoorwaarden

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor al onze leveringen en transacties.
Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt HD HUTTEN MOTOREN niet.
Door het geven van opdrachten aan HD HUTTEN MOTOREN worden onze cliënten geacht met onze algemene leveringsvoorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken. De voorwaarden van de cliënt, zijn niet van toepassing op de geldende voorwaarden van HD HUTTEN MOTOREN.

3. Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen HD HUTTEN MOTOREN en cliënt, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de arrondissementsrechtbank, waaronder de vestigingsplaats van HD HUTTEN MOTOREN ressorteert.

4. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, die naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van HD HUTTEN MOTOREN kan worden verlangd, gelden voor HD HUTTEN MOTOREN als overmacht en geven aan HD HUTTEN MOTOREN het recht de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor enige schadevergoeding deswege verplicht te zijn.
De levertijden worden vastgesteld in de verwachting dat HD HUTTEN MOTOREN kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Wanneer de situatie zich voordoet dat de levering voor de cliënt bespoedigd moeten worden, kan HD HUTTEN MOTOREN extra kosten in rekening brengen.

5. Voor alle directe schade van cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van HD HUTTEN MOTOREN beperkt tot het bedrag, waarvoor HD HUTTEN MOTOREN zich met betrekking tot niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst heeft verzekerd (met een maximum, van de uitkering die HD HUTTEN MOTOREN van de verzekering zal ontvangen). Indien de verzekering van HD HUTTEN MOTOREN niet tot uitkering over zal gaan, is HD HUTTEN MOTOREN niet verplicht het bedrag te vergoeden.

6. Voor alle indirecte schade, waaronder inbegrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken bij cliënt, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de overeenkomst met HD HUTTEN MOTOREN, is deze nimmer aansprakelijk. HD HUTTEN MOTOREN heeft ten alle tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken, waarbij cliënt aan HD HUTTEN MOTOREN alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

7. Alle door HD HUTTEN MOTOREN te leveren goederen of materialen vallen onder vanaf het ogenblik dat deze ons magazijn of bij levering door tussenkomst van HD HUTTEN MOTOREN het magazijn van onze leveranciers verlaten, voor risico van de cliënt.
Ook in geval van franco levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- of waterschade en die door diefstal of verduistering) tijdens het vervoer door de goederen geleden.

8. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de staat waarin zij zich bevinden.
Een reclame met betrekking tot geleverde goederen dient schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de goederen, waarover cliënt reclameert, aan HD HUTTEN MOTOREN kenbaar te worden gemaakt, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek mits cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
Indien de cliënt dit gebrek niet binnen 14 dagen kenbaar heeft gemaakt, kunnen de goederen niet ter garantie in behandeling worden genomen.

9. Een reclamering als hiervoor bedoelt schort betalingsverplichting niet op.
De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van HD HUTTEN MOTOREN, zolang de koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en worden niet eerder eigendom van de cliënt dan na algehele voldoening van het door hem terzake verschuldigde. Zolang de koopsom nog niet ten volle is voldaan heeft HD HUTTEN MOTOREN het recht de goederen terug te nemen, zonder dat hiervoor rechtelijke tussenkomst is vereist en hierdoor wordt HD HUTTEN MOTOREN niet schadeplichtig jegens de cliënt. Indien terugname niet mogelijk is door welke reden dan ook, zal de cliënt een schadevergoeding moeten betalen.

10. Wanneer de cliënt bij aflevering de bestelling weigert, is men toch 10% van de volledige koopsom en eventuele verzendkosten verschuldigd.

11. HD HUTTEN MOTOREN behoud het recht om de producten in gedeelten te leveren.

12. Betaling dient à contant of vooraf per bank te geschieden zonder enig aftrek van schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Bij betaling binnen een schriftelijk overeengekomen termijn wordt geen rente in rekening gebracht.

13. Indien schriftelijk (bij hoge uitzondering) is overeengekomen dat men in termijnen kan betalen en er is binnen deze afgesproken termijn(en) niet het verschuldigde bedrag voldaan, wordt een rente berekend van 5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend vanaf de factuurdatum, een en ander onverminderd de verdere rechten die aan HD HUTTEN MOTOREN toekomen.

14. Bij uitstaan van onze overeenkomst ter zake van enige overeenkomst langer dan 14 dagen en in ieder geval van wanprestatie jegens HD HUTTEN MOTOREN door de cliënt gepleegd, is HD HUTTEN MOTOREN gerechtigd van de cliënt tevens te vorderen, alle kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - die door HD HUTTEN MOTOREN ter inning van deze vordering worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt verschuldigd in ieder geval, waarin HD HUTTEN MOTOREN voor invordering hulp van een jurist zal krijgen.

15. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €50,00 zonder dat HD HUTTEN MOTOREN gehouden is aan te tonen, dat zij ook in deze kosten is vervallen. Onder deze buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons ter zake van invordering in rekening brengen.

16. Indien HD HUTTEN MOTOREN genoodzaakt is het faillissement van de cliënt aan te vragen, dan zijn behalve hoofdsom en rente, tevens alle kosten ter zake van een faillissement aanvrager, ook die ter zake van de rechtsbijstand, ongeacht deze het gebruikelijke procureurstarief te boven gaan verschuldigd, zulks tot volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest.


17. Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige verplichting, welke voor hem uit enige met HD HUTTEN MOTOREN gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, zomede in geval van faillissement, surséance, stilliggen of liquidatie van cliënt of het bedrijf van cliënt, wanneer enig beslag op zijn goederen wordt gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn, heeft HD HUTTEN MOTOREN het recht om zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met cliënt gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te onze keuze, zonder dat HD HUTTEN MOTOREN tot enige schadevergoeding is gehouden en zulks onverminderd de aanspraak op volledige vergoeding van geleden schade, winstderving, kosten en interest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden alle vorderingen, die HD HUTTEN MOTOREN op cliënt heeft, ineens opeisbaar, een en ander onder toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.


18.Let op!!: snelle onderdelen alleen uitsluitend voor circuit gebruik, HD HUTTEN MOTOREN is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en - of montage.
Twijfel je of een product gehomologeerd is (dus gebruikt mag worden op de openbare weg) neem dan voor de zekerheid even contact met info@hdhutten.com op.
Op snelle en elektrische onderdelen zit geen garantie.
Retouren dienen ons franco te bereiken, de verzendkosten zijn altijd voor rekening van de klant.

Prijs en typefouten zijn voorbehouden.
Shopprijzen zijn inclusief 21% BTW.